Podręcznik użytkownika

Zapoznaj się ze szczegółową instrukcją obsługi aplikacji

Rozwiązywanie testów

Informacje ogólne

W zależności od tego, jaką formę dostępu do testu przewidział jego twórca, możesz znać indywidualny kod dostępu do testu, link do testu lub hasło grupowe.
Jeśli znasz link do testu, wklej go w przeglądarce. Być może zostaniesz poproszony o podanie adresu e-mail, na który otrzymasz swój indywidualny kod dostępu (niekiedy twórcy testów wymagają dodatkowej weryfikacji), a jeśli nie, od razu znajdziesz się na stronie powitalnej testu.
Jeśli posiadasz kod dostępu do testu, wpisz go na stronie głównej w sekcji "Rozwiązujesz test?" i potwierdź przyciskiem "Rozwiąż test". Jeśli twórca testu posiada subdomenę w postaci *.testportal.pl, kod dostępu możesz podać także na niej.
Jeżeli posiadasz hasło do testu (wspólne dla wszystkich rozwiązujących), podaj je na stronie subdomeny postaci *.testportal.pl. Właściwy adres subdomeny (podobnie jak hasło) powinien przekazać Ci twórca testu.

W trakcie testu

Strona startowa
Jeśli test jest aktywny znajdziesz się na stronie, gdzie zobaczysz instrukcje do testu od jego autora (jeśli zostały podane). Niezbędne będzie również wprowadzenie danych osobowych. Jest to konieczne, dlatego że twórca testu na tej podstawie będzie mógł Cię zidentyfikować spośród wszystkich rozwiązujących. Jeśli wiesz na pewno, że wszystkie dane są poprawne, możesz rozpocząć test.
Strona pytania testowego
Test składa się z różnego rodzaju pytań, jakie przygotował dla Ciebie jego twórca. Od niego zależy, czy możesz zaznaczyć jedną lub wiele odpowiedzi lub samodzielnie podać odpowiedź tekstową. Od rodzaju testu zależy również możliwość sprawdzania od razu poprawnych odpowiedzi, możliwość udzielania odpowiedzi w dowolnej kolejności, cofania się do poprzednich pytań oraz to, jak odmierzany jest czas. Ty, jako rozwiązujący, nie masz na to wpływu. Jeśli zostały udostępnione Ci wielokrotne próby rozwiązania testu, prowadzący otrzyma wszystkie Twoje wyniki (z każdej próby rozwiązania).
Podsumowanie
Ekran podsumowujący test jest ostatnim ekranem rozwiązywania testu. Informacje, jakie na nim zobaczysz, są zależne od ustawień wprowadzonych przez twórcę testu. Domyślnie powinny się na nim znaleźć podziękowania za rozwiązanie testu, informacje o wyniku oraz uzyskanej ocenie.

Przeprowadzanie testów

Moje testy

Jest to pierwszy ekran po zalogowaniu. Są na nim widoczne wszystkie utworzone przez Ciebie testy. Aby modyfikować ustawienia wybranego testu lub przeglądać wyniki, należy kliknąć na nazwę testu lub skorzystać z linku "Otwórz". Pozostałe opcje to usuwanie testu, usuwanie zaznaczonych testów, duplikacja oraz wysyłanie testów do innego użytkownika. Co ważne, testy można wysyłać tylko do użytkowników, którzy mają licencję subkonta i podlegają pod Twoje konto użytkownika. Widoczne na ekranie testy możesz filtrować według interesującej Cię kategorii.
Możliwe są następujące statusy testów:
Status
Opis
W trakcie ustawień
Test jest w trakcie konfiguracji i nie jest dostępny dla rozwiązujących.
Uruchomi się automatycznie o …
Jeśli wybrana została opcja "Udostępnię test w określonym przedziale czasowym", status ten będzie informował o dacie, kiedy test stanie się aktywny.
Aktywny
Test jest dostępny do rozwiązania.
Nieaktywny. Rozwiązuje go jeszcze X osób.
Status ten wystąpi po upływie czasu na przystąpienie do testu, jednak pozostali jeszcze rozwiązujący, którzy nie ukończyli testu.
Zakończony
Nie ma możliwości przystąpienia do testu, a wszyscy rozwiązujący, którzy podjęli próbę rozwiązania testu, już go ukończyli.
Kategorie testów
Testom mogą być przydzielane kategorie. Jest to czynność, która ma zagwarantować porządek i skatalogowanie utworzonych testów. Po kliknięciu "Zarządzaj kategoriami testów" na stronie "Moje testy" następuje przeniesienie do strony, gdzie możesz dodawać lub usuwać nazwy kategorii. Natomiast bezpośrednie przypisanie testu do kategorii następuje na stronie "Ustawienia wstępne" podczas konfiguracji testu.
Nowy test
Opis tej strony znajduje się w sekcji "Ustawienia wstępne" w dalszej części dokumentu.

Listy zdających

Nowa lista zdających
Na tej stronie możesz utworzyć listę adresów e-mail.
Nazwa pola
Opis
Nazwa listy
Pole obowiązkowe, które jest tylko do Twojego wglądu. Listy zdających do wczytania będziesz wybierać właśnie po ich nazwach.
Opis
Ma charakter pomocniczy. Również nie będzie nigdzie widoczny poza widokiem strony menedżera list zdających ("Listy zdających").
Import danych kontaktowych z pliku
Jeśli posiadasz adresy e-mail grupy rozwiązujących w pliku tekstowym (*.txt) lub pliku CSV, możesz go wczytać.
Adres e-mail
Adres poczty internetowej w standardowej postaci, np. anna.kowalska@gmail.com

Baza wyników

Jest to zestawienie wszystkich wyników przeprowadzonych przez Ciebie testów. Dzięki możliwości sortowania oraz filtrowania z łatwością odnajdziesz wyniki poszczególnych osób.
Nazwa pola
Opis
Wybrane ustawienia tabeli
Aktualny stan ustawień tabeli może zostać zapisany. Pozwoli to uniknąć ponownego ustawiania filtrów, sortowania oraz innych parametrów.
Aby usunąć posiadane ustawienia należy je wybrać, a następnie posłużyć się linkiem "Usuń".
Liczba rekordów
Oznacza liczbę wyników (lub rekordów po zgrupowaniu) uwzględniających kryteria wyszukiwania. Domyślnie są to wszystkie zebrane przez Ciebie wyniki.
Uwzględniaj tylko najlepszą próbę rozwiązującego
W zależności od konfiguracji testu możliwe jest wielokrotne rozwiązywanie testu przez poszczególne osoby. Dzięki tej opcji w tabeli znajdą się tylko najlepsze wyniki rozwiązujących.
Wyszukuj wśród wyników subkont
Jeśli Twoja licencja umożliwia korzystanie z subkont, po wybraniu tej opcji, w tabeli ukażą się wszystkie Twoje wyniki oraz wyniki zebrane przez innych twórców testów (posiadających subkonta).
Zawartość tabeli
Umożliwia zmianę kolumn widocznych w tabeli.
Grupuj wyniki
Zaznaczenie tej opcji spowoduje pogrupowanie wyników według wybranego kryterium, np. imienia i nazwiska. Pozwoli to stworzyć zestawienie wszystkich rozwiązań poszczególnych osób wraz z obliczeniem średniej.
Wyników na stronę
Definiuje liczbę wierszy w tabeli wyników.
Filtracja
Filtry pól tekstowych wyszukują komórek w kolumnie, których wartość zawiera podany tekst.
Filtry dat wymagają zdefiniowania przedziału czasowego. Wartości poza wskazanym przedziałem zostaną wykluczone z tabeli.
Sortowanie
Odbywa się po jednej wskazanej kolumnie. Aby skorzystać z sortowania, należy kliknąć w nagłówek wybranej kolumny.
Tryb prezentacji
Otwiera w nowej karcie tabelę wyników wg aktualnie zdefiniowanych ustawień sortowania, filtrowania, etc. Tryb prezentacji przedstawia wyniki tylko w formie "do odczytu", tzn. nie będzie możliwe dalsze filtrowanie, zmiana liczby wyników na stronę, etc.
W trybie prezentacji zostanie dołączone logo zgodnie z ustawieniami strony "Logo" w zakładce "Zarządzaj kontem".

Konfiguracja testu

Ustawienia wstępne
Na ekranie tworzenia testu/ustawień wstępnych konieczne jest zdefiniowanie kluczowych (i nie tylko) parametrów testu. Jedną ze szczególnych funkcjonalności aplikacji jest możliwość dołączenia logo. Jeśli układasz test i chcesz uatrakcyjnić jego wygląd, możesz dodać znak rozpoznawczy swojej firmy czy instytucji.
Nazwa pola
Opis
Nazwa testu
Będzie wyświetlana: podczas rozwiązywania testu, na arkuszu wyników, na drukowanych: arkuszu testowym, karcie odpowiedzi, kluczu do testu, oraz na certyfikacie. Jest to informacja zarówno dla Ciebie jak i rozwiązujących.
Kategoria
Służy do grupowania testów posiadających cechy wspólne, np. podobną tematykę, tych samych odbiorców, itp.
Opis testu
Informacja pomocnicza tylko i wyłącznie dla Ciebie (nie będzie widoczna dla rozwiązujących). Jej głównym zadaniem jest przypomnieć Ci w przyszłości, czego dotyczył test.
Logo
Znak rozpoznawczy, który będzie widoczny podczas rozwiązywania testu, na wydrukach oraz na certyfikacie. Zalecane wymiary podane są na stronie i należy w miarę możliwości dopasować do nich swój obraz. Istnieje możliwość wyłączenia logo lub skorzystania ze znaku firmowego Testportal.
Język testu
Oznacza język interfejsu rozwiązywania testu – język strony startowej, przycisków nawigacyjnych, itd. Pamiętaj, aby po zmianie języka dostosować własne komunikaty.
Menedżer pytań
"Menedżer pytań" stanowi zbiór wszystkich pytań utworzonych dla danego testu. Opcjami menedżera pytań są: dodawanie pytań, usuwanie pytań, kopiowanie do innego testu oraz zmienianie ich kolejności. Kolejność pytań ma znaczenie wtedy, kiedy nie aktywowano zestawów testowych i nie zaznaczono losowej kolejności pytań (opis w następnym podrozdziale). Oznacza to, że wtedy każdy rozwiązujący dostanie ten sam zestaw, składający się ze wszystkich utworzonych pytań, dokładnie w takiej kolejności, w jakiej widnieją one w "Menedżerze pytań".
Opis edytora pytań:
Nazwa pola
Opis
Typ pytania
Jednokrotny wybór - rozwiązujący może zaznaczyć tylko jedną odpowiedź i tylko jedna z nich powinna być prawidłowa.
Wielokrotny wybór - rozwiązujący może zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi (może także nie zaznaczyć żadnej, bo istnieje możliwość, że żadna z odpowiedzi nie będzie prawidłowa).
Opisowe - rozwiązujący udzieli odpowiedzi tekstowej, która nie zostanie automatycznie sprawdzona. Jest to zadanie przewidziane dla autora testu po jego zakończeniu. Ograniczeniem w tym pytaniu jest możliwość zadania maksymalnej liczby słów, jaką może zawierać odpowiedź.
Prawda/fałsz - rozwiązujący może zaznaczyć jedną z dwóch alternatyw, przy czym jedna musi być prawidłowa.
Krótka odpowiedź - rozwiązujący będzie zobligowany podać odpowiedź samodzielnie. Odpowiedź ta zostanie automatycznie sprawdzona poprzez porównanie z jednym lub wieloma wzorcami, jakie podasz podczas tworzenia pytania. Zaleca się, aby ten typ pytania stosować, np. do zagadek matematycznych.
Ankietowe - rozwiązujący będzie mógł zaznaczyć tylko jedną odpowiedź, przy czym, za każdą możliwą odpowiedź przysługuje przynależna jej liczba punktów. Przykładowe odpowiedzi na to pytanie: zawsze - 5pkt., często - 4pkt., czasami - 3pkt., rzadko - 2pkt., wcale - 1pkt.
Treść pytania
Treść pytania, jaka będzie widoczna dla rozwiązujących. Pod treścią pytania zostanie umiejscowiony załącznik (jeśli został dodany).
Załączniki do pytania
Plik graficzny lub film wideo, które zostaną dołączone do pytania w formie załącznika. Liczba odtworzeń filmu na stronie pytania jest nieograniczona.
Włącz wyświetlanie maksymalnej liczby punktów za to pytanie
Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że rozwiązujący obok numeru pytania zobaczą liczbę punktów, jaką mogą uzyskać za w pełni poprawną odpowiedź na pytanie.
Punktacja dla pytań jednokrotnego wyboru:
Nazwa pola
Opis
Liczba punktów za poprawną odpowiedź na to pytanie
Liczba punktów, jaka zostanie przyznana, jeśli zaznaczona odpowiedź rozwiązującego będzie poprawna.
Liczba punktów za błędną odpowiedź
Liczba punktów, jaka zostanie przyznana, gdy okaże się, że odpowiedź nie jest w pełni poprawna. Pamiętaj! Punkty ujemne należy podać ze znakiem minus, np. -2.
Punktacja dla pytań wielokrotnego wyboru:
Nazwa pola
Opis
Liczba punktów za poprawną odpowiedź na pytanie
Liczba punktów, jaka zostanie przyznana, jeśli odpowiedź będzie w pełni poprawna.
Liczba punktów za błędną odpowiedź
Liczba punktów, jaka zostanie przyznana, gdy okaże się, że odpowiedź nie jest w pełni poprawna. Pamiętaj! Punkty ujemne należy podać ze znakiem minus, np. -2.
Liczba punktów cząstkowych
Pole przynależne konkretnej odpowiedzi. Liczba punktów, jaka zostanie przyznana za zaznaczenie jednej, wskazanej odpowiedzi, której dotyczy to pole.
Liczba punktów bonusowych za podanie wszystkich odpowiedzi cząstkowych
Jeśli rozwiązujący zaznaczył wszystkie poprawne (tylko poprawne) odpowiedzi cząstkowe, zostanie przyznany bonus w podanej ilości punktów.
Liczba punktów za niepełną lub niepoprawną odpowiedź
Liczba punktów, jaka zostanie przyznana, jeśli nie wybrano wszystkich poprawnych odpowiedzi cząstkowych. Pamiętaj! Punkty ujemne należy podać ze znakiem minus, np. -2.
Liczba punktów za każdą niepoprawną odpowiedź cząstkową
Ilość punktów, jaka zostanie przyznana za każdą niepoprawną odpowiedź. Pamiętaj! Punkty ujemne należy podać ze znakiem minus, np. -2. Przykład: Jeśli podano "-1" i rozwiązujący udzielił trzech niepoprawnych odpowiedzi, oznacza to: 3 razy "-1", co się równa "-3".
Suma punktów za pytanie
Maksymalna liczba punktów, jaką można zdobyć odpowiadając poprawnie na to pytanie.
Ustawienia dotyczące pytań opisowych:
Nazwa pola
Opis
Maksymalna liczba punktów, jaką planujesz przydzielić za pytanie
Będzie to informacja dla Ciebie podczas oceniania pytań opisowych. Może być również widoczna (w zależności od ustawień) dla rozwiązujących podczas testu.
Maksymalna liczba słów, jaka może być użyta w odpowiedzi na to pytanie
Rozwiązujący będzie musiał zmieścić się w podanej liczbie słów podczas udzielania odpowiedzi.
Ustawienia dotyczące pytań prawda/fałsz:
Nazwa pola
Opis
Liczba punktów za poprawną odpowiedź na to pytanie
Liczba punktów, jaka zostanie przyznana, jeśli zaznaczona odpowiedź rozwiązującego będzie poprawna.
Liczba punktów za błędną odpowiedź
Liczba punktów, jaka zostanie przyznana, gdy okaże się, że odpowiedź nie jest w pełni poprawna. Pamiętaj! Punkty ujemne należy podać ze znakiem minus, np. -2.
Ustawienia dotyczące pytań krótkiej odpowiedzi:
Nazwa pola
Opis
Maksymalna liczba odpowiedzi, jaką będzie mógł podać rozwiązujący
Rozwiązujący będzie mógł podać dokładnie tyle swoich odpowiedzi. Będą one następnie sprawdzane z podanymi przez Ciebie wzorcami.
Maksymalna liczba punktów do zdobycia za to pytanie
Możliwość ograniczenia maksymalnej liczby punktów do zdobycia za to pytanie. Przykład: Ustawiono tę wartość na 2pkt. Podano 3 odpowiedzi, każdą za 1 pkt. Rozwiązujący ma możliwość podania 3 odpowiedzi podczas testu. Nawet jeśli rozwiązujący poda 3 odpowiedzi poprawne otrzyma za to pytanie 2pkt.
Ustawienia dotyczące pytań ankietowych:
Nazwa pola
Opis
Liczba punktów za wybranie tej odpowiedzi
W przypadku pytania ankietowego rozwiązujący ma możliwość wybrania dokładnie jednej odpowiedzi. Uzyska on tyle punktów za pytanie ankietowe, ile wynosi liczba punktów przynależna zaznaczonej przez niego odpowiedzi.
Zestawy testowe
Jest to funkcjonalność, dzięki której możesz urozmaicić swój test oraz sprawić, że wyniki będą bardziej obiektywne. Domyślne ustawienia gwarantują, że każdy rozwiązujący otrzyma test, składający się ze wszystkich utworzonych pytań. Zarówno pytania jak i odpowiedzi będą ułożone w losowej kolejności.
Nazwa pola
Opis
Stała kolejność pytań i odpowiedzi zdefiniowana w Menedżerze pytań
Pytania i odpowiedzi zostaną użyte w teście w dokładnie tej samej kolejności, w jakiej zostały utworzone.
Losowa kolejność pytań i odpowiedzi
Pytania zostaną wylosowane do testu na podstawie ustawień dotyczących losowości z poszczególnych kategorii pytań. Kolejność odpowiedzi także będzie losowa.
Konfiguruj samodzielnie
Przycisk pozwalający Ci rozpocząć tworzenie własnych zestawów testowych lub ich automatyczne generowanie.
Samodzielne tworzenie zestawów testowych:
Nazwa pola
Opis
Utwórz nowy zestaw
Rozpoczęcie "ręcznego" tworzenia zestawu testowego.
Użyj generatora zestawów
Spowoduje wyświetlenie generatora zestawów testowych.
Dezaktywuj zestawy testowe
Powoduje wyłączenie stworzonych zestawów testowych i przełączenie na zestaw domyślny z wszystkimi pytaniami utworzonymi dla danego testu.
Samodzielne tworzenie zestawów testowych. Nowy zestaw:
Nazwa pola
Opis
Losuj kolejność pytań
Pytania wybrane dla zestawu zostaną jednorazowo przemieszane.
Mieszaj odpowiedzi w zaznaczonych
W zaznaczonych pytaniach (wybranego zestawu) zostaną jednorazowo przemieszane odpowiedzi.
Samodzielne tworzenie zestawów testowych. Generowanie zestawu:
Nazwa pola
Opis
Losowa kolejność pytań dla każdego zestawu
W generowanym zestawie pytania zostaną jednorazowo przemieszane.
Mieszanie dostępnych odpowiedzi dla każdego pytania.
W pytaniach generowanego zestawu zostaną jednorazowo przemieszane odpowiedzi.
Opcje oceniania i podsumowania
W opcjach oceniania i podsumowania możesz odpowiednio dostosować komunikaty, jakie zobaczą rozwiązujący test. Możesz również określić próg zaliczeniowy i przedziały punktowe/procentowe. Służą one do oceniania i mogą zostać określone przed lub po zakończeniu testu, kiedy poznasz już wszystkie wyniki.
Nazwa pola
Opis
Komunikat dla użytkowników po zakończeniu testu
Ten komunikat będzie wyświetlany wszystkim rozwiązującym, niezależnie od wyniku. Można w nim zawrzeć podziękowania za rozwiązany test.
Ustaw przekierowanie na stronę zewnętrzną po zakończeniu testu
Skonfigurowanie tej opcji spowoduje, że rozwiązujący po kliknięciu przycisku „Zakończ test” zostaną przeniesieni na stronę podaną przez Ciebie.
Próg na zaliczenie
Możesz wybrać jednostkę i określić, od jakiego wyniku test będzie uznawany za zaliczony.
Oceń szczegółowo na podstawie przedziałów punktowych lub procentowych
Jeśli zaznaczone, możesz wprowadzać przedziały, którym podporządkowane będą oceny i/lub oceny opisowe. Podczas wprowadzania przedziału komunikat "do mniej niż" oznacza, że podana następnie wartość nie będzie wliczać się do danego przedziału. Natomiast "do" gwarantuje zaakceptowanie wartości do przedziału.
Przykład: przedział 1) od 0% do mniej niż 40%, ocena: 2.0; przedział 2) od 40% do 100%, ocena: 3.0. Jeśli rozwiązujący uzyskał równo 40%, jego wynik zostanie zakwalifikowany do przedziału 2 i tym samym otrzyma ocenę 3.0.
Wynik w procentach
Rozwiązujący po zakończeniu testu pozna swój wynik w procentach.
Wynik w punktach
Rozwiązujący po zakończeniu testu pozna swój wynik w punktach.
Ocena
Rozwiązujący po zakończeniu testu pozna swoją ocenę, która zostanie przyporządkowana na podstawie wyniku.
Ocena opisowa
Rozwiązujący po zakończeniu testu pozna swoją ocenę opisową, która zostanie przyporządkowana na podstawie wyniku.
Poprawne odpowiedzi na pytania
Po zakończeniu testu rozwiązujący będzie mógł cofnąć się do pytań testowych i zapoznać się z poprawnymi odpowiedziami.
Komunikat o zaliczeniu lub niezaliczeniu testu
Możesz podać komunikaty, które będą różne w zależności od zaliczenia lub niezaliczenia testu. Aby je wprowadzić, musisz określić próg zaliczeniowy.
Powiadom rozwiązującego o wyniku poprzez wiadomość e-mail
Po zakończeniu testu rozwiązujący otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą rozwiązanie testu, która będzie zbliżona do strony końcowej testu (podsumowania).
Wyślij wynik każdego rozwiązującego w osobnej wiadomości e-mail
Otrzymasz tyle wiadomości e-mail, ilu rozwiązujących wzięło udział w teście.
Wyślij zbiorcze wyniki po zakończeniu aktywności testu
Otrzymasz jedną wiadomość e-mail, zawierającą tabelę wyników wszystkich rozwiązujących.
Dostęp do testu
Jest to bardzo ważna część tworzenia testu, ponieważ od tego, jakie ustawienia wybierzesz, zależy, w jaki sposób rozwiązujący mogą dowiedzieć się o teście, przystąpić do niego oraz ile razy mogą go rozwiązać. W przypadku typów dostępu "Link", "Indywidualny kod" oraz "Hasło grupowe" uczestnicy nie pozostaną anonimowi. Będą zobligowani podać dane osobowe, jakie wybierzesz w sekcji "Strona startowa". Jej opis znajduje się w dalszej części tego podręcznika.
Nazwa pola
Opis
Link (trening/quiz)
Rozwiązujący może rozwiązać test w tym trybie dowolną liczbę razy. Jest to jednocześnie jedyny rodzaj dostępu, w którym wyniki nie są zapamiętywane. Oznacza to, że nie ma możliwości wymagania danych osobowych rozwiązujących na stronie startowej testu. Ten typ dostępu jest przeznaczony do nauki lub testów próbnych/treningowych/quizów.
Link
Rozwiązujący musi znać link do testu, aby do niego przystąpić. W przypadku wybrania opcji dodatkowego uwierzytelnienia rozwiązujących, każdy rozwiązujący musi podać adres e-mail i uzyskać indywidualny kod dostępu. Adres e-mail jest swego rodzaju zabezpieczeniem przed masowym rozwiązywaniem testu (także przez roboty internetowe). Ilość rozwiązujących jest ograniczana przez Ciebie. Wykorzystanie tego typu dostępu do testu jest bardzo uniwersalne.
Maksymalna możliwa liczba rozwiązań testu oznacza, ile razy Twój test będzie mógł zostać rozwiązany łącznie przez wszystkich rozwiązujących. Przy czym, kolejna próba rozwiązania przez tego samego rozwiązującego nie jest traktowana jako nowe rozwiązanie.
Indywidualny kod
Rozwiązujący musi znać swój kod dostępu. Możesz przekazać mu go osobiście lub wysłać na adres e-mail. Każdy rozwiązujący ma jeden kod dostępu, przy pomocy którego może zadaną przez Ciebie liczbę razy rozwiązać test. Ten typ testu przeznaczony jest do egzaminowania z góry określonej liczby osób, z którymi mamy bezpośredni kontakt lub znamy ich adresy e-mail. Przez to mamy pewność, że test rozwiążą dokładnie te osoby, które chcemy. Podawanie adresów e-mail NIE jest obowiązkowe, ale skorzystanie z opcji wysyłki kodów dostępu na konta poczty elektronicznej jest szybką drogą powiadomienia rozwiązujących o ich kodach dostępu.
Poprzez pole "Ilość nowych zdających" można wygenerować nowe kody dostępu, które zostaną dodane do już istniejących.
Hasło grupowe
Aby skorzystać z tej funkcjonalności wymagane jest posiadanie subdomeny. Jej konfiguracji można dokonać na stronie "Subdomena" w zakładce "Zarządzaj kontem".
Rozwiązujący mogą przystąpić do testu poprzez podanie hasła na stronie subdomeny.
Maksymalna możliwa liczba rozwiązań testu oznacza, ile razy test będzie mógł zostać rozwiązany łącznie przez wszystkich rozwiązujących. Przy czym, kolejna próba rozwiązania przez tego samego rozwiązującego nie jest traktowana jako nowe rozwiązanie.
Technologia "Uczciwy rozwiązujący" zwiększa wiarygodność wyników testu, dzięki możliwości blokowania testu w przypadku wykrycia próby oszustwa. Mechanizm polega na kontroli karty w przeglądarce, w której rozwiązywany jest test. Funkcjonalność ta pozwala wykryć m.in. próbę otwarcia nowego okna lub nowej karty w przeglądarce, przełączenia kart, otwarcia programu zainstalowanego lokalnie na komputerze, skorzystania z komunikatora lub zrobienia zrzutu ekranu.
Nazwa pola
Opis
Wyłącz
Nieaktywna kontrola karty przeglądarki, w której rozwiązywany jest test.
Włącz tylko ostrzeżenia
Każda próba opuszczenia testu będzie odnotowana. Rozwiązujący zostanie o niej poinformowany odpowiednim komunikatem, natomiast twórca testu w wynikach szczegółowych pozna, ile razy poszczególni rozwiązujący opuścili test podczas odpowiedzi na dane pytanie. Rozwiązujący, mimo ostrzeżeń, będzie mógł ukończyć test.
Włącz ostrzeżenia i blokadę testu
Opcja umożliwiająca, w stosunku do powyższej, blokadę rozwiązywania po zadanej liczbie opuszczeń testu. Podobnie jak w przypadku aktywowania samych ostrzeżeń, każda próba opuszczenia testu będzie odnotowana. Rozwiązujący zostanie o niej poinformowany odpowiednim komunikatem, natomiast twórca testu w wynikach szczegółowych pozna, ile razy poszczególni rozwiązujący opuścili test podczas odpowiedzi na dane pytanie. Zablokowanie rozwiązującego wiąże się z odebraniem mu pozostałych prób na przystąpienie do testu (w sytuacji gdy założono, że każdy rozwiązujący może przystąpić do testu więcej niż jeden raz).
Uwaga! Technologia "Uczciwy rozwiązujący" może nie działać poprawnie na urządzeniach mobilnych oraz na stronach pytań testowych z załączonym filmem Youtube.
Strona startowa
Na "Stronie startowej" możesz podać instrukcje do testu oraz określić zbiór danych osobowych, jakie obowiązkowo będą musieli podać rozwiązujący przed rozpoczęciem testu. Jeśli nie wybierzesz żadnych osobowych, zebrane wyniki będą anonimowe.
Nazwa pola
Opis
Instrukcje
Komunikat dla rozwiązujących wyświetlany przed rozpoczęciem testu. W trakcie jego wyświetlania czas na rozwiązanie testu nie jest jeszcze mierzony.
Wymagane dane od rozwiązujących
Przed przystąpieniem do testu rozwiązujący będą zobligowani uzupełnić wszystkie pola, jakie wybierzesz. Możesz także oprócz danych standardowych (imię, nazwisko, etc.) zdefiniować własne pola tekstowe lub nawet listy wyboru. Listy wyboru będą szczególnie przydatne, jeśli chcesz zawęzić zbiór wartości, jakich mogą użyć rozwiązujący wypełniając dane.
Niestandardowymi polami danych rozwiązujących, które wykorzystujesz w swoich testach, możesz zarządzać w ustawieniach swojego konta.
Parametry czasowe
W parametrach czasowych masz możliwość określenia wszystkich ustawień dotyczących odmierzania czasu w teście oraz powiązanych z nimi innych opcji.
Nazwa pola
Opis
Czas na rozwiązanie całego testu
Rozwiązującemu będzie odmierzany czas na rozwiązanie całego testu.
Limit czasowy na każde pytanie występujące w teście
Rozwiązującemu będzie odmierzany czas na jedno pytanie. Dla wszystkich pytań będzie to taki sam czas.
Samodzielnie aktywuję test
Test będzie dostępny dla rozwiązujących po naciśnięciu przez Ciebie przycisku "Aktywuj test" znajdującego się w Menu testu.
Długość czasu, przez którą test będzie aktywny
Długość czasu, przez który rozwiązujący mogą rozpocząć test po naciśnięciu przez Ciebie przycisku aktywującego test. Jeśli ten czas upłynie, nie mogą oni rozpocząć testu.
Udostępnię test w określonym przedziale czasowym
Test aktywuje się automatycznie w wyznaczonym czasie ("Data rozpoczęcia aktywności testu") i dezaktywuje się również o podanej porze ("Data dezaktywacji testu").
Rozwiązujący może odpowiadać na pytania w dowolnej kolejności
Dostępne tylko w przypadku mierzenia czasu trwania całego testu (nie na poszczególne pytania). Nie będzie wtedy narzucona kolejność odpowiadania na pytania, np. będzie można odpowiedzieć na pytanie drugie przed udzieleniem odpowiedzi na pytanie pierwsze.
Wzór certyfikatu
"Wzór certyfikatu" stanowi ogólny widok dokumentu, potwierdzającego uczestnictwo w teście (certyfikatu). Zawartość certyfikatu możesz edytować zaznaczając odpowiednie pola. Szczegółowy opis tych pól znajduje się w tabeli poniżej.
Nazwa pola
Opis
Logo
Twoje logo.
Podtytuł
Pomocniczy tekst nagłówkowy, znajdujący się bezpośrednio pod tytułem certyfikatu.
Imię i nazwisko rozwiązującego
Dane, jakie wpisał rozwiązujący podczas logowania się do testu (jeśli były wymagane).
Pseudonim
Pseudonim, jaki podał rozwiązujący podczas logowania się do testu (jeśli był wymagany).
Treść certyfikatu (akapit 1)
Edytowalny blok tekstu, w którym możesz zamieścić dowolny opis, np. czego dotyczył test i co dany certyfikat zaświadcza. W przypadku testów zaliczeniowych treść akapitów może różnić się w zależności od zaliczenia lub niezaliczenia testu.
Nazwa testu
Jest równoznaczna z nazwą testu, jaka została podana w zakładce "Ustawieniach wstępne".
Treść certyfikatu (akapit 2)
Edytowalny blok tekstu, w którym możesz zamieścić dowolny opis, np. czego dotyczył test i co dany certyfikat zaświadcza. W przypadku testów zaliczeniowych treść akapitów może różnić się w zależności od zaliczenia lub niezaliczenia testu.
Wynik w punktach
Rezultat rozwiązującego wyrażony w punktach.
Wynik w procentach
Rezultat rozwiązującego wyrażony w procentach.
Ocena
Ocena, jaka została przyporządkowana przedziałowi, w którym znalazł się wynik rozwiązującego.
Ocena opisowa
Ocena opisowa, jaka została przyporządkowana przedziałowi, w którym znalazł się wynik rozwiązującego.
Faksymile z lewej strony
Dotyczy lewego podpisu. Jest to jeden z dwóch możliwych obrazków, przedstawiających podpis osoby wystawiającej certyfikat.
Podpis lewy
Dane osoby wystawiającej certyfikat, widniejące z lewej strony dokumentu.
Faksymile z prawej strony
Dotyczy prawego podpisu. Jest to jeden z dwóch możliwych obrazków, przedstawiających podpis osoby wystawiającej certyfikat.
Podpis prawy
Dane osoby wystawiającej certyfikat, widniejące z prawej strony dokumentu.
Stopka
Informacja na dole certyfikatu. Zwykle jest to miejsce na podanie miejscowości i daty.
Uruchomienie testu
Aktywacja testu odbywa się poprzez kliknięcie linku "Aktywuj test", znajdującego się w dolnej części menu konfiguracyjnego. Jeśli weryfikacja testu przebiegnie pomyślnie, test zostanie aktywowany. Pamiętaj, że jeśli test wszedł w stan aktywności, nie możesz wykonywać już pewnych czynności, m.in.: dodawać i usuwać pytań oraz zmieniać zestawów testowych. Jest to spowodowane tym, że w przypadku ponownego uruchomienia, wyniki nie byłyby porównywalne. Ponowne uruchomienie tego samego testu daje Ci możliwość porównania wyników w różnych terminach. Jeśli chcesz wykonywać czynności niedozwolone w trakcie aktywności testu lub po jego pierwszym uruchomieniu, musisz zduplikować test.
Zmiana ustawień
Jeśli w "Parametrach czasowych" zdefiniowano aktywność testu w zadanym przedziale czasowym i data aktywacji testu jeszcze nie nastąpiła, możesz swobodnie zmieniać wszystkie ustawienia.

Przebieg testu i wyniki

Monitoring rozwiązujących
W trakcie trwania testu możesz skorzystać z "Monitoringu rozwiązujących", aby kontrolować aktualny stan rozwiązujących test. Jedną ze szczególnie istotnych funkcjonalności "Monitoringu rozwiązujących" jest możliwość zmiany czasu, jaki pozostał rozwiązującemu. Możesz zarówno wydłużyć jak i skrócić ten czas. W zależności od wybranych ustawień parametrów czasowych zmiana będzie dotyczyć czasu odmierzanego na rozwiązanie całego testu lub udzielenie odpowiedzi na każde pytanie.
Monitoring rozwiązujących (podobnie jak tabelę z ekranu "Baza wyników") możesz wyświetlić w trybie prezentacji. Oznacza to tryb pełnoekranowy, który doskonale nadaje się do publikacji poprzez rzutnik. W trybie prezentacji uwzględnione zostaną ustawienia logotypu ze strony "Ustawienia wstępne" z menu konfiguracyjnego testu.
Wyniki
Testportal zapewnia możliwość przeglądania wyników testu w tabeli, której zawartość może być zmieniana przez Ciebie. Możesz również przeglądać wyniki w formie szczegółowej, klikając link "Szczegóły" w wierszu tabeli, jaki przypada rozwiązującemu, który Cię interesuje. Dodatkową funkcjonalnością jest możliwość sortowania i filtrowania rekordów tabeli według wybranego kryterium. Ważne jest, że wyniki z wielu terminów mogą zostać porównane poprzez umieszczenie ich w tej samej tabeli.
Do wybranych przez siebie rozwiązujących możesz wysłać wiadomość e-mail z dodatkowymi informacjami.
Statystyki
Dane statystyczne pozwolą Ci dowiedzieć się wiele o swoim teście. Przedstawiono tam zdawalność testu oraz informacje, jakie pytania okazały się łatwe, średnie lub trudne. Możesz sprawdzić również rozkład ocen otrzymanych przez rozwiązujących oraz histogram ich wyników. Dzięki wykresowi średniego czasu odpowiedzi na pytanie dowiesz się, które z nich wymagały najwięcej wysiłku od rozwiązujących. Wszystkie te informacje dostępne są, w zależności od Twojego wyboru, dla jednego lub kilku terminów.
Niewykorzystane kody
Strona ta zawiera listę kodów dostępu, jakie nie zostały wykorzystane. W przypadku wybrania typu dostępu "Link" i wymagania uwierzytelnienia kodem dostępu pojawią się tam kody rozwiązujących, którzy zadeklarowali chęć przystąpienia do testu, ale ostatecznie do niego nie przystąpili. W przypadku rodzaju dostępu do testu "Indywidualny kod" znajduje się tam lista kodów dostępu, które zostały wygenerowane przez Ciebie. Kody te mogły (lub nie) zostać przekazane rozwiązującym, ale nie zostały jeszcze wykorzystane.
Ocenianie pytań opisowych
To czynność, jaką musisz wykonać, jeśli test zawierał co najmniej jedno pytanie opisowe. Nie ma możliwości, aby pytania swobodnej wypowiedzi zostały sprawdzone automatycznie. Zobligowany/-a jesteś zrobić to osobiście. Masz do dyspozycji dwie możliwości oceniania pytań opisowych. Pierwszy umożliwia Ci sprawdzanie wszystkich odpowiedzi rozwiązujących na dane (jedno) pytanie. Natomiast drugi umożliwia ocenę wszystkich odpowiedzi na poszczególne pytania danego (jednego) rozwiązującego.
Kryteria zaliczeniowe
Testportal udostępnia Ci możliwość zmiany kryteriów zaliczeniowych, kiedy znasz już wyniki rozwiązujących. Dzięki temu możesz łatwo dopasować zdawalność, obniżając lub zawyżając próg zaliczeniowy. Zmiany kryteriów zaliczeniowych możesz dokonać na ekranie "Opcji oceniania i podsumowania".
Przerywanie testu
W każdej chwili, kiedy test jest aktywny, możesz go zakończyć przed planowanym czasem zakończenia klikając na link "Zakończ test". Wyniki rozwiązujących, którzy do chwili wykonania tej akcji skończyli test, zostaną zapisane.

Zarządzanie kontem użytkownika

Opcje menu

Informacje ogólne
Na stronie tej znajdziesz zbiór wybranych informacji o stanie swojego konta. Będą tam zawarte dane statystyczne, które charakteryzują Twoją aktywność na Testportalu.
Twój okres próbny
Na tej stronie możesz zmienić typ swojego konta w ramach okresu próbnego. Po tej czynności uaktywni się bezpłatny okres próbny nowo wybranego konta.
Opłać abonament
Opłata abonamentu niezbędna jest do przedłużenia możliwości korzystania z Testportalu w ramach kont Standard, PRO oraz MAX. Opłata abonamentowa obejmuje przyszły okres czasu (jest opłacana za nadchodzące miesiące).
Zwiększ możliwości
Sekcja widoczna tylko dla nauczycieli posiadających konto EDU Bezpłatne, które ogranicza limit przechowywanych wyników na koncie. Strona ta informuje o możliwościach zwiększenia tego limitu. Jeśli chcesz całkowicie znieść limit i odblokować raporty w formacie MS Excel, zakup konto EDU w bardzo atrakcyjnej cenie.
Historia transakcji
Strona ta zawiera zestawienie wszystkich zamówień dokonanych podczas korzystania z aplikacji internetowej Testportal. W ostatniej kolumnie znajdują się linki w formie ikon. Po wskazaniu myszą dowolnej ikony wyświetlona zostanie podpowiedź, do czego służy dany link.
Powiadomienia
Ustawienia związane z powiadomieniami e-mail są istotne z punktu widzenia kontroli nad przeprowadzanymi testami oraz kontem użytkownika. Zaleca się otrzymywanie wszystkich możliwych powiadomień.
Logo
Logo, które załadujesz na tej stronie, stanowić będzie domyślne logo dla nowotworzonych testów. Dodatkowo będzie ono widoczne na stronie subdomeny (jeśli jest skonfigurowana) oraz na stronach w trybie prezentacji.
Niestandardowe pola danych rozwiązujących
Własne pola danych, które wymagane będą od rozwiązujących, pozwolą Ci uzyskać dokładnie takie dane, jakich potrzebujesz w celu odpowiedniego opracowania wyników. Możesz na przykład zdefiniować listę rozwijaną z etykietą „Oddział firmy”. W ten sposób Twoi rozwiązujący będą mogli wybrać tylko predefiniowane wartości, dzięki czemu łatwo przetworzysz wyniki bez obaw o, tzw. „literówki” lub błędy interpunkcyjne.
Pamiętaj, że jeśli usuniesz niestandardowe pole w ustawieniach konta, to pole przestanie być polem wymaganym we wszystkich aktywnych testach, gdzie zostało ono użyte. Nie obawiaj się jednak o dotychczas zebrane wyniki, gdzie informacje podane przez rozwiązujących zostaną zachowane.
Twoje dane
W zakładce o tej nazwie możesz edytować swoje dane osobowe oraz dane kontaktowe firmy, jakie zostały podane przy rejestracji. Walidacja poprawności tych danych jest częściowo wyłączona ze względu na różnorodność danych podawanych przez podmioty gospodarcze.
Ustawienia regionalne
W tym miejscu możesz określić swój kraj zamieszkania, strefę czasową w jakiej przeprowadzasz testy oraz język. W zależności od tego, jaki język wybierzesz, będzie wyświetlany interfejs aplikacji. Szczególnie istotne jest podanie prawidłowej strefy czasowej, ponieważ na jej podstawie będzie uruchamiany test, jeśli została wybrana opcja "Udostępnię test w określonym przedziale czasowym" na ekranie "Parametry czasowe".
Zmiana hasła
Na stronie tej możesz zdefiniować nowe hasło dostępu do konta użytkownika.
Zmiana adresu e-mail
Procedura zmiany adresu e-mail przebiega według ściśle określonej kolejności. Po podaniu nowego adresu e-mail zostaną wysłane dwie wiadomości: pierwsza (na nowy adres) zawiera link aktywujący nowy adres e-mail, druga (na stary adres) zawiera komunikat potwierdzający chęć zmiany adresu e-mail. Link aktywacyjny przekieruje Cię na stronę weryfikującą, gdzie będziesz zobligowany/-a podać hasło dostępu do swojego konta.
Cała procedura zmiany adresu e-mail jest dość skomplikowana, ale ma za zadanie zapewnić maksymalne bezpieczeństwo użytkowników.
Subkonta
Możesz dodać subkonta, które pozwolą wielu osobom korzystać z aplikacji Testportal w ramach Twojej licencji. Pozwoli to utworzyć swego rodzaju sieć użytkowników, którzy będą mogli między sobą wymieniać się utworzonymi testami (lub nawet posiadać wspólną bazę wyników). Użytkownik, który utworzył subkonta, będzie mógł w dowolnej chwili zalogować się na jednym z subkont, zablokować do niego dostęp lub zmienić właściciela subkonta.
W celu najlepszego dopasowania subkont i stworzenia sieci użytkowników skontaktuj się z nami.
Subdomena
Ustawienie subdomeny spowoduje, że wszystkie linki do Twoich testów będą rozpoczynać się od twojasubdomena.testportal.pl. Dodatkowo, sama strona subdomeny stanowić będzie bramę, dzięki której rozwiązujący będą mogli rozpoczynać testy zabezpieczone kodem dostępu lub hasłem grupowym. Na stronie subdomeny znajdować się będzie pole do wpisania kodu dostępu/hasła grupowego do testu oraz domyślne logo Twojej firmy/instytucji.