Regulamin

Zapoznaj się z zasadami funkcjonowania Testportalu

Podsumowując:
Na adres e-mail nie otrzymasz od nas żadnych niechcianych wiadomości marketingowych. Wszystko jest przejrzyste. Jako twórca testów w każdej chwili możesz zrezygnować z kont płatnych bez żadnych ukrytych kosztów. Testy, które tworzysz w serwisie, są tylko Twoją własnością i nie są nigdzie wykorzystywane.

§1. Postanowienia ogólne

1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.testportal.pl prowadzony jest przez Testportal Sp. z o.o. z siedzibą w Babimoście, kod pocztowy 66 – 110, ul. Szewska 9, adres e-mail: , telefon: lub , NIP: 9731017273, REGON: 081208720, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000512302.
2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Serwis za pośrednictwem strony internetowej www.testportal.pl.
3. Definicje:
a) Usługodawca – Testportal Sp. z o.o. z siedzibą w Babimoście, kod pocztowy 66 – 110, ul. Szewska 9, adres e-mail: , telefon: lub , NIP: 9731017273, REGON: 081208720, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000512302.
b) Serwis – serwis internetowy należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi. Serwis umożliwia tworzenie i rozwiązywanie Testów online,
c) Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca za pośrednictwem utworzonego Konta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
d) Respondent – osoba, która odpowiada na pytania zawarte w udostępnionym mu przez Użytkownika Teście online,
e) Usługi – ogół usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w Serwisie na rzecz Użytkowników i Respondentów w oparciu o niniejszy Regulamin,
f) Formularz rejestracji – dostępny w Serwisie formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
g) Rejestracja – wypełnienie Formularza Rejestracji oraz utworzenie Konta,
h) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem/adresem e-mail) i hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika.
i) Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Serwisu z Użytkownikiem,
j) Pakiety płatne – dostępne w ramach działania Serwisu, usługi płatne gwarantujące dodatkowe uprawnienia do korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. W zależności od zestawu uprawnień w ramach niniejszych pakietów wyróżniamy: Pakiet Standard, Pakiet PRO, Pakiet MAX oraz Pakiet MAX Dedykowany, do których Użytkownik uzyskuje dostęp poprzez zawarcie Umowy i dokonanie odpowiedniej płatności,
k) Cennik – dokument zawierający opis oferty Usługodawcy, a także zestawienie stawek i opłat za Pakiety płatne świadczone za pośrednictwem strony www.testportal.pl, oraz określający zasady ich naliczania, będący jednocześnie integralną częścią niniejszego Regulaminu, a co za tym idzie – Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
l) Dowód zapłaty – faktura VAT, rachunek, dokument księgowy lub inny dowód potwierdzający zrealizowanie płatności,
m) Test online – m.in. test kompetencyjny, psychologiczny, na inteligencję, numeryczny, test osobowości, językowy, wiedzy wstępnej, certyfikujący nabytą wiedzę, test efektywności przeprowadzonych szkoleń, sprawdzający wiedzę, testy próbne i przygotowawcze w ramach nauki własnej lub inne testy,
n) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegająca na umożliwieniu osobom zainteresowanym korzystaniem z Serwisu, otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych z Serwisem.
4. Ogłoszenia, reklamy Usługodawcy, cenniki i inne informacje o świadczonych Usługach, podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
5. Do korzystania z Serwisu internetowego www.testportal.pl, niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 8.0), Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
6. Korzystanie z usług świadczonych przez Serwis może się odbywać również przy pomocy innego urządzenia elektronicznego t.j. tablet czy smartfon, działającego m.in. w oparciu o system operacyjny: Android – w wersji minimum 4.0, iOS – w wersji minimum 3 lub Windows Phone – w wersji minimum 8.0, które dodatkowo również posiada dostęp do sieci Internet.
7. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika, będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
9. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§2. Warunki świadczenia usług

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
I. REJESTRACJA UZYTKOWNIKA
1. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. Można jej dokonywać 24h na dobę 7 dni w tygodniu.
2. W ramach świadczonych usług, wyróżnia się dwie kategorie Użytkowników:
a) Użytkownik edukacyjny – osoba posiadająca status nauczyciela w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy z dnia z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156) o systemie oświaty, w szkole do poziomu szkoły średniej (włącznie), w rozumieniu art. 2 pkt 2 lit. c wskazanej powyżej ustawy, która korzysta z Usług w celach niekomercyjnych,
b) Użytkownik biznesowy.
3. Dla prawidłowego utworzenia Konta koniecznie jest podanie w Formularzu rejestracji następujących danych:
a) imię i nazwisko (dotyczy wyłącznie Użytkowników edukacyjnych),
b) adres e-mail,
c) hasło,
d) nazwa szkoły (dotyczy wyłącznie Użytkowników edukacyjnych).
4. Użytkownik dokonując Rejestracji w Serwisie oświadcza, iż jest uprawniony do zawarcia Umowy, a podane przez niego dane osobowe są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. W przypadku zmian w tym zakresie Użytkownik powinien bez zbędnej zwłoki poinformować o powyższym Usługodawcę.
5. Korzystanie z Serwisu przez osoby niepełnoletnie jest możliwe wyłącznie za zgodą ich rodziców lub prawnych opiekunów. W związku z powyższym, Użytkownik dokonując Rejestracji w Serwisie oświadcza, iż jest pełnoletni albo posiada zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na korzystanie z Serwisu www.testportal.pl.
II. KONTO UZYTKOWNIKA
1. Usługodawca wyróżnia dwie kategorie Kont możliwych do utworzenia:
a) Konto biznesowe (płatne) – typ: Standard, PRO, MAX, MAX Dedykowany – dostępne wyłącznie dla Użytkownika biznesowego,
b) Konto edukacyjne – typ: EDU Bezpłatne, EDU – dostępne wyłącznie dla Użytkownika edukacyjnego.
2. Użytkownik biznesowy, po utworzeniu i aktywowaniu Konta może uprzednio skorzystać z okresu próbnego. Szczegóły zostały określone w ofercie Usługodawcy zamieszczonej w Cenniku.
3. Konto biznesowe MAX Dedykowany dostępne jest wyłącznie po uprzednim porozumieniu z Usługodawcą. Wtedy też Użytkownik podpisuje z Usługodawcą odrębną umowę.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy utworzenia Konta, jego zablokowania lub usunięcia, w przypadku gdy:
a) Nazwa Konta jest już używana w ramach Serwisu,
b) Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że Użytkownik edukacyjny nie spełnia wymogów, określonych w niniejszym Regulaminie lub jego Konto jest wykorzystywane do celów komercyjnych,
c) Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy osób trzecich,
– o czym Usługodawca poinformuje Użytkownika niezwłocznie pocztą elektroniczną na wskazany podczas Rejestracji adres e-mail.
5. Udostępnianie Konta osobom trzecim jest niedozwolone. Usługodawca ma możliwość dochodzenia odszkodowania od Użytkownika, który poprzez ujawnienie dostępu do Konta wyrządził Usługodawcy jakiekolwiek szkody. Powyższe dotyczy wyłącznie Użytkownika nie będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SERWIS
1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników i Respondentów dwa rodzaje Usług:
a) usługi bezpłatne,
b) usługi płatne.
2. Rozpoczęcie świadczenia Usług na rzecz Użytkownika następuje:
a) z chwilą prawidłowego dokonania rejestracji i aktywacji Konta – w przypadku Usług bezpłatnych,
b) z chwilą dokonania zapłaty – w przypadku Usług płatnych.
3. Katalog Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu www.testportal.pl obejmuje w szczególności:
a) możliwość prowadzenia Konta w Serwisie,
b) możliwość tworzenia oraz zarządzania istniejącymi Testami online,
c) udostępnianie Testów online wybranej grupie Respondentów,
d) możliwość rozwiązywania Testów online przez Respondentów,
e) prowadzenie Newslettera.
4. Korzystanie z usług, o których mowa w pkt 1 a), b), c), możliwe jest wyłącznie po dokonaniu Rejestracji i aktywowaniu Konta przez Użytkownika.
5. Usługi, o których mowa w pkt 1 a), b), c) dostępne są dla Użytkowników w ramach Pakietu bezpłatnego lub Pakietów płatnych.
6. Szczegółowe określenie:
a) aktualnie obowiązujących ofert,
b) rodzajów funkcjonalności dostępnych w ramach oferowanych Pakietów oraz kategorie Użytkowników, którzy mogą z nich skorzystać,
c) warunki i zasady związane z okresem próbnym Konta dla Użytkownika biznesowego,
d) a także zestawienie stawek i opłat za świadczone za pośrednictwem Serwisu Usługi oraz zasady ich naliczania
– zostały określone w Cenniku.
7. Cennik dostępny jest na podstronie internetowej Serwisu w zakładce „Oferta” https://www.testportal.pl/online-tests-pricing.html.
8. Ceny podane w Cenniku wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła.
9. Tworzenie i dodawanie Testów online w Serwisie jest możliwe za pośrednictwem Konta Użytkownika, korzystając z odpowiednich formularzy Serwisu.
10. Użytkownik może zarządzać Testami online, w szczególności poprzez tworzenie i dodawanie pytań do testu, określenie czasu na ich rozwiązywanie, progu zaliczenia lub kategorii Testów online.
11. Po zatwierdzeniu niezbędnych ustawień przez Użytkownika, Test online zostaje uaktywniony przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu.
IV. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Wypełniając Formularz rejestracji oraz tworząc Konto Użytkownik proszony jest o zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptację jego postanowień.
2. Po wypełnieniu Formularza rejestracji, Usługodawca wysyła na wskazany przez Użytkownika adres e-mail wiadomość zawierającą link aktywacyjny dla Konta. Aktywacja Konta następuje po kliknięciu przez Użytkownika w link aktywacyjny, który jest potwierdzeniem założenia Konta.
3. Powyższe jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
4. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie:
a) utworzenia Konta,
b) złożenie oraz przyjęcie zamówienia do realizacji (dotyczy wyłącznie usług dostępnych w ramach Pakietów płatnych),
c) otrzymania zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
d) rozpoczęcie realizacji Usług,
– w formie wiadomości e-mail przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
5. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu.
6. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem adresu e-mail (login) i hasła.
7. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Serwisie jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Użytkownika.
8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez przesłanie informacji o rezygnacji Użytkownika drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: .
9. Żądanie usunięcia Konta Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego korzystania z Usług, co do których posiadanie Konta w Serwisie jest niezbędne oraz usunięciem wszystkich danych powiązanych z tym Kontem, zgromadzonych w Serwisie.
V. POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Użytkownik oświadcza, że posiada zgody Respondentów na przetwarzanie ich danych osobowych pobieranych za pośrednictwem formularzy Testów Online. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi pobranie takiej zgody bezpośrednio przed przystąpieniem Respondenta do rozwiązywania Testu poprzez umieszczenie odpowiedniego checkboxa (funkcjonalność dostępna w ramach pakietu MAX Dedykowany).
2. Użytkownik jako administrator danych osobowych Respondentów powierza Usługodawcy do przetwarzania ich dane osobowe.
3. Usługodawca oświadcza, że zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usług określonych w niniejszym Regulaminie oraz w celach w nim określonych. Zakres przetwarzanych danych będzie każdorazowo określany przez Użytkownika podczas tworzenia formularza Testu online.
4. Usługodawca oświadcza, że przy przetwarzaniu danych osobowych będzie stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpieczy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wszystkie osoby przetwarzające dane osobowe w imieniu Usługodawcy są zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy.
5. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie danych Respondentów do przetwarzania podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. Usługodawca oświadcza, że podmioty przetwarzające dane w jego imieniu zostaną zobowiązane do zachowania danych w tajemnicy i zapewnią odpowiedni standard ochrony danych.
6. W razie stwierdzenia naruszenia ochrony powierzonych danych osobowych, Usługodawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia takiej informacji, przekazać informację o naruszeniu Użytkownikowi z uwzględnieniem przepisów art. 33 RODO.
7. W trakcie obowiązywania Umowy, Użytkownik i Usługodawca zobowiązują się ściśle współpracować, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na realizację niniejszej Umowy.
8. Usługodawca ma obowiązek pomagać Użytkownikowi jako administratorowi danych osobowych w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania Respondentów w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
9. Po rozwiązaniu Umowy, Usługodawca zobowiązany jest usunąć przetwarzane dane Respondentów.

§3. Płatności

1. Użytkownik może wybrać jeden z następujących rodzajów płatności za Pakiety płatne:
a) „wydrukuj i zapłać” – płatność gotówką lub przelewem zwykłym z dowolnego banku na podstawie wygenerowanego przez system formularza z numerem konta bankowego, na które należy uiścić opłatę. Usługa realizowana przez system eCard.
b) płatność kartą płatniczą – realizowana przez system eCard (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro),
c) płatność internetowa – realizowana system płatności eCard, do którego Użytkownik zostanie przekierowany w celu dokonania płatności. Lista obsługiwanych banków dostępna jest po wyborze tej formy płatności na etapie zamówienia.
2. O całkowitej kwocie należnej do zapłaty za Pakiet płatny Użytkownik informowany jest każdorazowo przed dokonaniem zakupu.
3. Do każdego zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (rachunek lub faktura VAT).
4. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 1 a), dostęp do usług w ramach Pakietów płatnych, zostanie uruchomiony w przeciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Usługodawcy.
5. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 1 b), c), dostęp do usług w ramach Pakietów płatnych, zostanie uruchomiony automatycznie w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji 100% wartości Pakietów płatnych.
6. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, jeżeli Użytkownik nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia zamówienia, Usługodawca wezwie Użytkownika do dokonania płatności.
7. W przypadku bezskutecznego wezwania i braku płatności za Pakiety płatne przed upływem okresu ich ważności, Użytkownik traci możliwość korzystania z usług w ramach Pakietów płatnych, a aktualnie posiadane Testy online ulegną zamrożeniu, co oznacza, że:
a) aktywny Test online jest automatycznie zakańczany,
b) Testu online nie można uruchomić ponownie,
c) można oglądać dotychczasowe wyniki Respondentów danego Testu online.
8. W przypadku uiszczenia opłaty za Pakiety płatne, uprawnienia w ramach poszczególnego Pakietu są odnawiane, a zamrożone Testy online odzyskują pełną funkcjonalność, co oznacza, że ograniczenia wymienione w punkcie powyżej tracą moc.
9. Użytkownik niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), w celu realizacji Umowy, upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
10. Faktury przesyłane i udostępniane są na wskazany przez Użytkownika adres e-mail w formie pliku PDF, umożliwiającego jego pobranie oraz wydruk. W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z formy papierowej faktur, wymagana jest pisemna dyspozycja zmieniająca niniejszy punkt.
11. Płatności internetowe realizowane online za pośrednictwem Serwisu www.testportal.pl obsługiwane są z wykorzystaniem platformy eCard, dostępnej pod adresem www.ecard.pl prowadzonej przez eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Arkońskiej 11, 80-387 Gdańsk, NIP: 5213103040, REGON: 01634178600000, która została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000042304.

§4. Prawa i obowiązki Użytkownika

I Obowiązki Użytkownika
1. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać zasad niniejszego Regulaminu.
2. Niedozwolone jest umieszczanie przez Użytkownika w Testach online treści o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających normy prawne, moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną etc.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
3. Niedozwolone jest umieszczanie przez Użytkownika w Testach online treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, w szczególności naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób, a także treści mających charakter SPAMU, np. linków prowadzących do innych stron internetowych, nielegalnego oprogramowania lub informacji na temat ich pozyskania.
4. Użytkownik korzystający z Usług zobowiązany jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz danych udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
5. Użytkownik nie może działać na szkodę Serwisu lub innych Użytkowników np. poprzez próby włamywania się do Serwisu lub na Konto innego Użytkownika.
6. Użytkownik zobowiązuje się nie prowadzić działań, które nieuzasadnienie obciążają infrastrukturę Serwisu.
7. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Użytkownik jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w wyniku tego naruszenia po stronie Usługodawcy. Powyższe dotyczy wyłącznie Użytkownika nie będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
II Prawa Użytkownika
1. Użytkownik w celu korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu ma prawo do odpowiedniej konfiguracji swojego Konta oraz możliwości skorzystania z Pakietów płatnych, gwarantujących dodatkowe funkcjonalności w ramach utworzonego Konta.
2. Za pośrednictwem utworzonego Konta, Użytkownik może za pomocą dostępnych w Serwisie formularzy:
a) tworzyć i dodawać Testy online na dowolny temat, o ile jest on zgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego,
b) korzystać z informacji zamieszczonych w Serwisie i pomocy Usługodawcy, poprzez stosowną wiadomość e-mail,
c) udostępniać Testy online wybranej grupie Respondentów,
d) zarządzać przeprowadzonymi Testami online za pośrednictwem Serwisu.

§5. Prawa i obowiązki Usługodawcy

1. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania należytej staranności podczas świadczenia Usług.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu, spowodowanych pracami konserwacyjnymi, pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności i jego serwisem technicznym. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie od momentu ich publikacji na stronie internetowej www.testportal.pl. Wszelkie czynności dokonane przez Użytkowników przed zmianą Regulaminu, będą rozpatrywane według obowiązujących wówczas zapisów.
4. Użytkownik, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin, może zaprzestać korzystania z Serwisu.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do stosowania pouczeń, czasowego zawieszania, a w ostateczności usuwania Kont Użytkowników, którzy mimo stosowania uprzednich ostrzeżeń, swym działaniem łamią postanowienia niniejszego Regulaminu, utrudniają korzystanie z Serwisu innym Użytkownikom lub wykorzystują Usługi świadczone w ramach Serwisu niezgodnie z ich przeznaczeniem.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu.
7. Usługodawca może zablokować dostęp do Testów online Użytkownika zawierających treści sprzeczne z prawem, sprzeczne z dobrymi obyczajami, rasistowskie, pornograficzne, obrażające Respondenta, wyłudzające informacje, zbierające dane osobowe lub niezgodne z interesami Usługodawcy.
8. Usługodawca zastrzega sobie możliwość pełnego ograniczenia dostępu do funkcji Serwisu, Testów online oraz zgromadzonych wyników po wygaśnięciu okresu ważności Pakietów płatnych oraz wersji próbnej Konta.
9. Każdy Użytkownik i Respondent może zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: , wszelkie treści, które w sposób rażący naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

§6. Ochrona danych osobowych

1. Użytkownik, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, jest proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1669, z 2019r. poz. 730).
2. Powyższe dotyczy również Respondenta, który przystępując do wypełniania udostępnionego mu przez Użytkownika Testu online proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1669, z 2019r. poz. 730).
3. Użytkownik ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Usługodawcy, za pośrednictwem Konta lub pod adresem e-mail:
4. Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu prawidłowej realizacji świadczenia Usług, o których mowa w § 2. III. niniejszego Regulaminu.
5. Dane osobowe Respondenta wykorzystywane są w celu określonym przez Użytkownika, udostępniającego Test online za pośrednictwem Serwisu i nie są udostępnianie osobom trzecim w celach marketingowych.
6. Dane osobowe Użytkowników, mogą zostać udostępnione innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, tylko i wyłącznie po uprzednim uzyskaniu wyraźnej zgody Użytkownika.
7. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników i Respondentów znajdują się w dokumencie Polityka prywatności.

§7. Reklamacja

1. Użytkownik i Respondent może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Powyższe dotyczy jedynie Użytkowników i Respondentów będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Użytkownika lub Respondenta, adres jego poczty elektronicznej e-mail, datę stwierdzenia oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także żądanie zgłaszającego reklamację.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie.
5. Usługodawca zobowiązany jest zająć stanowisko co do złożonej przez Użytkownika lub Respondenta reklamacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu w przeciągu 14 dni od zgłoszenia.
6. Brak odpowiedzi ze strony Usługodawcy po upływie wskazanego w pkt 4 niniejszego paragrafu terminu, skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
7. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Usługodawca dokona zwrotu ceny Pakietu płatnego w terminie 14 dni na konto bankowe Użytkownika, przekazem pocztowym na adres wskazany przez Użytkownika lub na kartę płatniczą Użytkownika w przypadku płatności przez autoryzowany system płatności eCard.
8. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez Użytkownika lub Respondenta chyba, że zgłosi on chęć otrzymania odpowiedzi drogą pocztową.
9. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy kierować na adres e-mail:

§8. Odstąpienie od umowy

1. Użytkownikowi, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od rozpoczęcia realizacji Usług.
2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Użytkownikowi w następujących przypadkach:
a) świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
c) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
d) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
e) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Użytkownika,
f) szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g) umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Usługodawca nie ma kontroli,
h) umów, w których Użytkownik wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Usługodawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Użytkownik żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
i) umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Użytkownika,
j) dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
k) umów zawartych w drodze aukcji publicznej
l) umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
m) umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. W związku z powyższym, uprawnienie, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie dotyczy zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a zatem sytuacji, kiedy świadczenie usług rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
4. Dyspozycja zawarta w pkt 3 niniejszego paragrafu wynika ze szczególnego charakteru usług świadczonych przez serwis tj. dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku, a także świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika.
5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Użytkowników nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest bezwzględnie wyłączone.

§9. Prawa autorskie

1. Wszelkie treści (w tym zdjęcia, teksty, grafiki, logotypy) udostępniane w Serwisie podlegają ochronie prawnej wynikającej z osobistych oraz majątkowych praw autorskich, które należą bezpośrednio do Usługodawcy, Użytkowników lub innych podmiotów publikujących w Serwisie za zgodą Usługodawcy.
2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Serwisu www.testportal.pl w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Usługodawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Serwisu www.testportal.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Usługodawcy, Użytkowników, Respondentów lub innych podmiotów publikujących w Serwisie za zgodą Usługodawcy, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§10. Odpowiedzialność

1. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczone dane, treści oraz materiały, a także za osoby trzecie, które w jakikolwiek sposób uzyskały dostęp do Konta lub rozwiązywanych Testów online.
2. Użytkownik pobiera oraz uzyskuje wszelkie dane oraz treści dostarczane przez Usługodawcę na własną odpowiedzialność.
3. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby treści udostępniane za pośrednictwem Serwisu były zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, niemniej jednak Usługodawca w żaden sposób nie weryfikuje rzetelności lub prawdziwości treści umieszczanych przez Użytkownika lub Respondenta.
4. Usługodawca jak i jego dostawcy nie czynią żadnych gwarancji, że Serwis i strona internetowa będą wolne od błędów oraz że dostęp do nich będzie ciągły i nieprzerwany.
5. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
a) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników lub Respondentów z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
b) za treści udostępniane przez Użytkowników i Respondentów, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
c) treść Testów online zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników,
d) wyniki Testów online zamieszczonych w Serwisie,
e) podanie przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych danych oraz informacji,
f) nieprzestrzeganie przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Usługodawca nie odpowiada za problemy bądź przerwy w działaniu sieci internetowej, które uniemożliwiają Użytkownikowi lub Respondentowi korzystanie z Serwisu. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Użytkownika lub Respondenta w wyniku utraty danych lub niemożliwości przesyłu danych, które spowodowane były przez przerwy w dostępnie do Serwisu, spowodowane przerwami w działaniu sieci internetowej.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkowników, w szczególności za ujawnianie haseł do Konta, ujawnianie danych osobowych oraz za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług i usunięcia konta Użytkownika naruszającego Regulamin lub przepisy prawa, a także powstałe na skutek szkody powstałej w wyniku modyfikacji kodu Testów online lub nieumiejętnego jego wykorzystania.
8. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Użytkownika obowiązków wynikających z Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących norm, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności.
9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług na rzecz naruszającego Regulamin Użytkownika, w tym na skutek usunięcia Konta Użytkownika naruszającego Regulamin.
10. Ponadto Usługodawca nie będzie ponosił względem Użytkownika odpowiedzialności za ewentualnie powstałą szkodę (damnum emergens) i utracone korzyści (lucrum cessans), w tym nie będzie zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych na rzecz Użytkownika.
11. Powyższy zapis nie dotyczy Użytkownika, będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
12. Zarówno Usługodawca jak i Użytkownik oraz Respondent nie ponoszą odpowiedzialności za szkody lub utratę danych, które wynikłe wskutek działania siły wyższej.

§11. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
2. Przepisu powyższego nie stosuje się do konsumentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) – gdzie wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 23.09.2019 roku.